Kant biz kant giz – Ur gwaz, ur vaouez… (31)

kant biz kant giz – ur gwaz, ur vaouez… (31)