Kant biz kant giz – Stultennoù (37)

kant biz kant giz – stultennou (37)