Kant biz kant giz – Neñ-neñ Bizdotu (50)

kant biz kant giz – neñ-neñ bizdotu (50)