Kant biz kant giz – Lochig Palig (35)

kant biz kant giz – lochig palig (35)