Kant biz kant giz – Frankiz evit hon c'hendirvi ! (48)