Kant biz kant giz – Frankiz evit hon c'hendirvi ! (48)

kant biz kant giz – frankiz evit hon c hendirvi ! (48)