Kant biz kant giz – Diredadeg (28)

kant biz kant giz – diredadeg (28)