Kant biz kant giz – Ar bedadenn (17)

kant biz kant giz – ar bedadenn (17)